Високоякостната валцувана стомана представлява стоманени продукти, доставяни с граница на провлачане над 300 МПа и якост на опъна - до 2500 МПа. Високоякостните гв ламарини все повече намират приложение в различните отрасли на промишлеността благодарение на по-ниската им металоемкост, удължения експлоатационен срок на продуктите, по-ниските производствени и експлоатационни разходи в сравнение с тези, произвеждани от традиционните марки стомана. Якостните характеристики на метала се постигат с помощта на различни системи за легиране на стоманата, с прилагане на специални режими на горещо валцуване (контролирано валцуване, нормализирано валцуване, термомеханично валцуване), както и чрез термична обработка (темпериране, нормализиране). Освен високата якост, този материал се отличава с повишена удароустойчивост (в т.ч. при минусови температури), добра пластичност и заваряемост.

Най-търсените продукти в дадения сегмент и са закалените и темперираните (Q&T - quenched and tempered) и тези, които са преминали термомеханично валцуване (ТМСР – Thermomechanical controlled process).

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Приложение на високоякостната стомана

Използването на високоякостна закалена стомана с повишена износоустойчивост за производство и ремонт на метални конструкции и машинни детайли има редица предимства:

  • По-леки валцувани изделия и конструкции от тях, със запазване на якостните им характеристики

  • Увеличаване на полезната товароносимост

  • Съкращаване на транспортните разходи, както и на разходите за монтаж и сглобяване

  • Намаляване разходите за ремонт и техническо обслужване

  • Комбинация между износоустойчивост, устойчивост на напукване и издръжливост на деформации

Благодарение на приведените характеристики, ГВ ламарината, доставена закалена и темпериране, има широко приложение в тежкото машиностроене, строителството и други промишлени отрасли. Над 70% от произвежданите закалени гв ламарини намират приложение в производството на тежка наземна, подземна и товароподемна техника.

 

Област на приложение на високоякостната стомана – закалена и темперирирана

Примери за приложение

Производство на тежка наземна техника

Кофи на багери и друго навесно оборудване

Кабини на самосвали

Утъпкващ барабан на валяк за полагане на асфалт

Ножове на греблото на грейдер

Производство на подземна техника

Съединителни детайли за конвейери

За подсилване на носещите части в конструкциите на минните машини

Навесно оборудване за минна техника

Производство на товароподемна техника

Грайфери за пристанищни кранове

Носещи елементи за мостови кранове

подемни кранове и др.

Миннодобивна промишленост

Приемни бункери и сита

Буферни резервоари и вибрационни захранващи устройства

Конусни трошачки

Тежко и общо машиностроене

Носещи компоненти от оборудването на заводи за бетонови елементи

Пластини за бетонобъркачки, резервоари за товарене на чакъл

Обшивки за ж/п вагони, кофи и кабини на пътна техника

Износващи се детайли на машини и механизми

Строителство

Носещи части на офшорни платформи

Елементи за кули на вятърни генератори

Елементи за мостове и естакади

Ремонт, дистрибуция

Възстановителен ремонт на отделни износващи се възли от приведеното погоре оборудване при крайния потребител или за специализирани ремонтни предприятия

 

С използването на високоякостна закалена стомана съществено се удължава експлоатационния срок на оборудването и машините, намалява се честота на подмяна и ремонт на техниката, престоите се свеждат до минимум.

Предимствата от използването на термомеханично уякчения прокат произтичат от неговите най-важни особености: ниският въглероден еквивалент и високото ниво на якост и удароустойчивост. Ето защо, при неговата преработка ТМСР-прокатът демонстрира по-висока ефективност в сравнение с традиционните стомани: намаляват се разходите за заваръчни материали, отпада необходимостта от предварително загряване на метала и от допълнителна термична обработка, намалява се металоемкостта на конструкциите, съкращават се сроковете на реализация на проектите.

Основните области на приложение на термомеханично уякчената стомана са строителството и различните сектори на машиностроенето.

 

Област на приложение на високоякостната термомеханично валцувана стомана

Примери за приложение

Промишлено и гражданско строителство

Строителни металоконструкции – колони, ферми, елементи на преградни плочи и др.

Елементи на мостове и естакади

Офшорни конструкции

Носещи части на офшорни платформи

Елементи на морски сондажни системи

Производство на вятърни генератори

Елементи на кули на вятърни генератори

Тежко и общо машиностроене

подемни автокранове, рами на товарни автомобили и селскостопанска техника, силови детайли

Обшивка за надлъжните и напречни стени на вагона, рама на платформени вагони

Елементи на турбини, хидрогенератори и турбогенератори

Ремонт, дистрибуция

Възстановителен ремонт на отделни износващи се възли от приведеното погоре оборудване при крайния потребител или в специализирани ремонтни предприятия

 

Замяната на обикновените конструктивни марки стомана с високоякостни термомеханично уякчени видове прокат позволява значително да се намали металоемкостта на строителните конструкции чрез използването на колони с по-малка дебелина на стената и фланците при аналогични показатели за якост на опъна. Например, използването на TMCP-лист за производството на заварени колони за модерните търговски сгради позволява да се постигне икономия на метален прокат до 20-30%, а при използването му в конструкциите на платформени вагони се постига намаляване на тяхното тегло (и съответно на тяхната полезна товароподемност) с 30-35%.

Класификация и свойства на високоякостните стомани

Високоякостният прокат, доставен закален и темпериран, се произвежда по стандарти EN 10025-6, ДСТУ EN 10025-6, ASTM A514/А514М, ASTM A517/А517М, ГОСТ 19281 и др., а също и съгласно вътрешно-нормативните документи на фирмите – производители.

 

Стандарт

Марка стомана

Ориентировъчно ниво на механичните свойства съгласно стандарта

Граница на провлачане, МПа

Якост на опъна, МПа

EN 10025-6

ДСТУ EN 10025-6

S460Q, S460QL, S460QL1

Не по-малко от 460

550-720

S500Q, S500QL, S500QL1

Не по-малко от 500

590-770

S550Q, S550QL, S550QL1

Не по-малко от 550

640-820

S620Q, S620QL, S620QL1

Не по-малко от 620

700-890

S690Q, S690QL, S690QL1

Не по-малко от 690

770-940

S890Q, S890QL, S890QL1

Не по-малко от 890

940-1100

S960Q, S960QL

Не по-малко от 960

980-1150

ASTM A514/A514M

A514-B MT

620-690

690-895

A514-Q MT

620-690

690-895

A514-H MT

620-690

690-895

A514-F MT

620-690

690-895

A514-E MT

620-690

690-895

ASTM A517/A517M

A517-F

620-690

725-930

A517-B

620-690

725-930

A517-Q

620-690

725-930

ASTM A537/A537M

A537, категории 2,3

380-415

550-690

ГОСТ 6713

10HSND

Не по-малко от 390

530-685

15HSND

Не по-малко от 345

490-685

ГОСТ 19281

10HSND

Не по-малко от 390

Не по-малко от 510

15HSND

Не по-малко от 345

Не по-малко от 490

09G2S

Не по-малко от 350

Не по-малко от 500

16G2AF

Не по-малко от 450

Не по-малко от 600

ТУ 14-1-5334-96

16HGMFTR

Не по-малко от 580

Не по-малко от 680

ТУ 14-1-5517-2005

16H2GSB

590-835

690-930

ТУ U 77-096-173-2001

25HGSR

Не по-малко от 620

Не по-малко от 800

ТУ U 27.1-26416904-150:2005

06G2B

Не по-малко от 440

Не по-малко от 540

06GB

Не по-малко от 355

Не по-малко от 450

 

Дебелолистовите валцувани изделия с висока якост, с условия на доставка – след термомеханично валцуване, се произвеждат по стандарт EN 10025-4, ДСТУ EN 10025-4, EN 10149-2, а също и съгласно нормативната документация и със собствените марки на фирмитепроизводители.

 

Стандарт

Марка стомана

Ориентировъчно ниво на механичните свойства съгласно стандарта

Минимална граница на провлачане, МПа

Якост на опъна, МПа

EN 10149-2

S315MC

315

390-510

S355MC

355

430-550

S420MC

420

480-620

S460MC

460

520-670

S500MC

500

550-700

S550MC

550

600-760

S600MC

600

650-820

S650MC

650

700-880

S700MC

700

750-950

S900MC

900

930-1200

S960MC

960

980-1250

EN 10025-4,

ДСТУ EN 10025-4

S275M, S275ML

275

370-530

S355M, S355ML

355

470-630

S420M, S420ML

420

520-680

S460M, S460ML

460

540-720

Производство на високоякостни гв ламарини

ГВ ламарини се произвеждат на реверсивни станове посредством гореща деформация на стоманения полуфабрикат – непрекъснато лети или валцувани плочи. Уякчаването на листа се извършва или на финалните етапи на валцуване и охлаждане на валцовата машина, или посредством термично въздействие извън основния поток.

 

 

Прокат – закален и темпериран (Q&T)

Термомеханично валцуван прокат (ТМСР)
high-strength steel

Технология и свойства

Термична обработка извън потока на стана или закаляване след нагряване

Повишаване на износоустойчивостта на проката

Комбинация между износоустойчивост, устойчивост на напукване и издръжливост на деформация

Специални режими на валцуване в потока на стана

Нисък въглероден еквивалент

Висока якост, висока удароустойчивост

Предимства за потребителя

По-леки изделия със запазване на якостните им характеристики

Увеличаване на полезната товароподемност

Намаляване на материалните разходи

Съкращаване времето и разходите за заваряване

Отпада необходимостта от допълнителна термична обработка

По-леки металоконструкции в сравнение с тези, произведени от традиционните марки стомана

Възможност за формоване в студено състояние

 

Закаляването представлява процес на нагряване на стоманата до температура над фазовата трансформация с по-нататъшна скорост на затвора и бързо охлаждане със скорост, по-висока от критичната – във вода, масло, полимерни или етерни смеси и др. Изборът на температура на загряване и охлаждащата среда зависи от химичния състав и желаното структурно състояние на метала. След закаляването ѝ стоманата придобива неравновесна метастабилна структура и се отличава с висока здравина (якост на опъна до 2500 МПа), твърдост (до 600-650 по скалата на Викерс), износоустойчивост и повишена крехкост. Закаляващите операции могат да се изпълняват както при отделното загряване на стоманата след валцуване, така и с използване на топлината, отделяна при валцовъчното загряване (т.н. директно закаляване).

Закаляването в повечето случаи не представлява окончателна термична обработка. За да се отстранят свръхнапреженията и повишената крехкост на изделието след закаляването му, то се подлага на темпериране. В зависимост от целевия комплекс от механични характеристики на проката, температурата на темпериране варира в диапазона от 150°С до 650°С. Самият процес на темпериране се състои от ниско (150–250°С), средно (300-450°С) и високо (500-650°С) темпериране. С повишаване на температурата на темперирането, се повишават и пластичните и еластичните свойства и се понижава твърдостта на стоманата. Самостоятелно темпериране на закалени стомани при незначително или никакво нагряване наблюдаващо се в течение на времето, се нарича стареене. Закаляването в комбинация с високото темпериране се нарича подобряване. Процесът служи за повишаване механичните свойства на стоманата, прави структурата ѝ по-раздробена и повишава обработваемостта ѝ при рязане.

Термомеханичното валцуване е технологична операция, предполагаща строг контрол на температурата и на степента на деформация на листа по време на валцуването. Свойствата на стоманата, получени след такава обработка, не могат да бъдат постигнати чрез нормализиране или с други видове термична обработка. Получената в края на процеса дребнозърнеста микроструктура на метала се постига чрез микролегиране, валцуване при определен температурен диапазон и с контролирано охлаждане (в т.ч. ускорено с помощта на водновъздушна смес).
 

Купете високоякостна стомана от производителя

Производствените предприятия на МЕТИНВЕСТ произвеждат високоякостна ГВ ламарина от нисколегирани и легирани марки стомана в съответствие с изискванията на международните стандарти и индивидуалните спецификации на потребителите. Продукцията може да бъде доставена след прилагане на специални видове валцуване (контролирано валцуване, термомеханичен процес, нормализиращо валцуване) и след термична обработка извън потока на стана (закаляване с темпериране, нормализиране и др.). Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобалната търговска мрежа, разполагаща с 38 продажбени офиса в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, а също и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин