Студеновалцуваните листи представляват вид валцувано изделие от метал, произвеждано посредством напречно рязане на студеновалцувани рулони, а също и чрез пластична деформация на горещовалцувани стоманени листи (поотделно) на стонове за студено валцуване. Продукцията от стоманени листи, произведена по метода на студеното валцуване, е с по-точни допустими отклонения в размерите, по-добро качество на повърхността и повишен комплекс от механични характеристики в сравнение с горещо-валцуваните листи. Освен това, студеното валцуване позволява производството на по-тънки листи, което към този момент все още не може да бъде постигнато при използването на станове за горещо валцуване (дебелина на листа под 0,8-1,0 мм).

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Производство на студеновалцувани листи

Производството на студеновалцувани листи се извършва по два основни метода:

  • Чрез разстилане на студеновалцувани рулони на специални машини за напречно или комбинирано рязане, след което се извършва изправяне, опаковане и полагане на маркировка на вече готовите стоманени листи.
  • Чрез обработка на горещовалцуваните полуфабрикати поотделно на нереверсивни станове за студено валцуване. В този случай като изходна заготовка се използва горещовалцуван рулон, който предварително се нарязва на листи.

Студеновалцуваните листи се подлагат на декапиране на машини с периодично действие и след което, все още студени, се деформират от валци, при което се получават студеновалцувани листи с по-малка дебелина.

Класификация, асортимент и свойства на студеновалцуваните листи

ВЪЗПРИЕТИТЕ в различни държави стандарти с технически изисквания към студено-валцуваните листи, като например EN 10130, EN 10268, EN 10209, ASTM A1008/A1008M, ДСТУ 2834, ГОСТ 16523, ГОСТ 9045, ГОСТ 17066 и др., задават различен асортимент от марки и размери на този вид продукция, нейното предназначение (профилиране, студено обработка под налягане, емайлиране, общо предназначение и др.), ниво на механичните свойства, качество на повърхността и други параметри.

Студеновалцувани листи по европейски стандарти

Най-често използваните европейски стандарти в областта на производството на студено-валцувана стомана са EN 10130, EN 10268 и EN 10209.

Стандартът EN 10130 обхваща студеновалцуваните изделия от ниско-въглеродна стомана с марки DC01, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07 за студена обработка под налягане, без покритие, с ширина на валцувания метал не по-малко от 600 мм и с минимална дебелина 0,35 мм.

 

Марка стомана

Качество на повърхнината

Отсъствие на следи от линии на преплъзване

Re

Rm

A80

r90

n90

Химичен състав при анализ на лъжичкова проба

MPa

MPa

Мин %

Мин

Мин

С макс %

Р, макс %

S макс %

Mn макс %

Ti макс %

DC01

A

-

-/280

270/410

28

-

-

0.12

0.045

0.045

0.60

-

B

3 месеца

DC03

A

6 месеца

-/240

270/370

34

1.3

-

0.10

0.035

0.035

0.45

-

B

6 месеца

DC04

A

6 месеца

-/210

270/350

38

1.6

0.180

0.08

0.030

0.030

0.40

-

B

6 месеца

DC05

A

6 месеца

-/180

270/330

40

1.9

0.200

0.06

0.025

0.025

0.35

-

B

6 месеца

DC06

A

Без ограничения

-/170

270/330

41

2.1

0.220

0.02

0.020

0.020

0.25

0.3

B

Без ограничения

DC07

A

Без ограничения

-/150

250/310

44

2.5

0.230

0.01

0.020

0.020

0.20

0.2

B

Без ограничения

 

Студеновалцуваните стоманени листи по този стандарт обикновено се доставят изгладени(skin-passed), но ако при подаването на заявката предварително бъде договорено, те могат да бъдат доставени необработени на стан за изправяне (Skin pass). Същото важи и за омасляването с цел предпазване на метала от атмосферна корозия. EN 10130 регламентира качеството на повърхността (А, В) и нейната обработка (гланцова b, полугланцова g, матова m, грапава r), както и другите параметри на готовата продукция. Допустимите отклонения в размерите и формата трябва да отговарят на стандарт EN 10131.

Стандартът EN 10268 обхваща плоските студеновалцувани изделия от стомани с висока граница на провлачане, което позволява формоизменение на продуктите в студено състояние, с дебелина 3 мм и по-малко. Този нормативен документ обхваща стоманите с различен химичен състав и комплекс от механични свойства:

  • B – термично уякчени стомани (HC180B, HC220B, HC260B, HC300B), при които се наблюдава определено повишение на условната граница на провлачане след тяхното нагряване при температури около 170 °С в продължение на 20 минути.
  • LA – нисколегирани стомани / микролегирани (HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA, HC460LA, HC500LA), съдържащи в състава си един или няколко легиращи елементи, например, ниобий, ванадий и титан, за достигането на нужната величина на условната граница на провлачане.
  • Y – стомани без междувъзлов атом (HC180Y, HC220Y, HC260Y), чийто състав се контролира с цел подобряване показателите на степента на пластична деформация r и деформационно уякчаване n.
  • I – изотропни стомани (HC220I, HC260I, HC300I) с умерен показател на пластична деформация r.

Продуктите се доставят изгладени (skin passed) – преминали през изглаждащ стан (skin pass rolling). По правило, валцуваните продукти се доставят омаслени, като в случая от двете страни на изделието се нанася предпазващ от корозия еднороден слой неутрално незасъхващо масло без примеси, така че при обичайните условия на опаковане, транспортиране, товарене и съхранение, в продължение на 3 месеца да се предотврати корозия. Масленият слой трябва да може да се отстранява с помощта на алкални разтвори или обикновени разтворители. Продукцията се доставя с качество на повърхността А или В, според изискванията на EN 1030, с изключение на марките LA, при които качеството на повърхността трябва да е само А. Може да се предвижда нанасяне на метално покритие по повърхността на продуктите посредством потапянето им в стопилка или по метода на електролитното утаяване и/или чрез нанасяне на органични и други видове покрития. Ако се изисква такъв вид покритие, това следва за бъде посочено в заявката или в поръчката. Допустимите отклонения в размерите и формата на продукцията, валцувана за широчина ≥ 600 мм, отговаря на посочените в EN 10131; а за продукция валцувана за широчина <600 мм, тези отклонения са посочени в EN 10140.

В съответствие с европейския стандарт EN 10209 се произвеждат студено-валцувани стоманени листи от ниско-въглеродни марки стомана DC01EK, DC04EK, DC06EK, DC03ED, DC04ED, DC06ED за стъкловидно емайлиране с широчина на валцуване 600 мм и повече и с дебелини, равни и по-малки от 3 мм. Стандартът определя основните изисквания към химичния състав, нивото на механични свойства, качеството на повърхността и видовете довършителна обработка на повърхността, методиките за изпитване на готовата продукция. Допустимите отклонения в размерите и формата за тази студено-валцувана стомана са приведени в ЕН 10131.
 

Студеновалцувани стоманени листи по стандартите на украйна и онд

В Украйна и страните от ОНД основните стандарти за студеновалцувана стомана са, както следва:

  • ДСТУ 2834 и неговият еквивалент ГОСТ 16523 регламентират листовите валцувани изделия от въглеродна стомана с по-високо и с нормално качество и с общо предназначение, които се произвеждат с широчина 500 мм и повече, дебелина до 3,9 мм включително. В зависимост от минималната величина на временното съпротивление стоманите се подразделят по групи якост К260В, К270В, ОК300В, К310В, К330В, К350В, ОК360В, ОК370В, К390В, ОК400В, К490В; според качеството на довършителната обработка на повърхността – на групи I (с особено висока довършителна обработка), II (с висока довършителна обработка), III (с повишена довършителна обработка); според изтеглящата способност – на прокат за дълбоко изтегляне (Г) и такъв за нормално изтегляне (Н). Асортиментът на тези студено-валцувани продукти трябва да отговаря на изискванията на ГОСТ 19904.
  • ГОСТ 9045 определя изискванията към студеновалцуваните листи, произведени от ниско-въглеродна качествена стомана за студено щамповане с дебелина до 3,9 мм. Продуктите се подразделят според нормираните характеристики на категории от 1 до 5, в зависимост от качеството на довършителна обработка на повърхността – на групи I (с особено висока довършителна обработка), II (с висока довършителна обработка), III (с повишена довършителна обработка); според изтеглящата способност (прокат до 2 мм) – изключително сложна обработка (ВОСВ, ВОСВ-Т), особено сложна (ОСВ), сложна (СВ), много дълбока (ВГ). Асортиментът на този вид студеновалцувани продукти трябва да е в съответствие с изискванията, посочени в ГОСТ 19904.
  • ГОСТ 17066 описва техническите условия за листовата стомана с дебелина от 0,5 до 3,9 мм, широчина не по-малко от 500 мм от стомана с повишена якост, произвеждана на листи и рулони. Валцуваните изделия се произвеждат с клас на якост 295, 315, 345, 355, 390. По форма, размери и гранични отклонения студеновалцувана стомана също трябва да отговаря на ГОСТ 19904.

Приложение на студеновалцуваните листи

Основните области на потребление на студеновалцуваните листи са строителството, машиностроенето, автомобилната индустрия, производството на домакински уреди и потребителски стоки.

Студеновалцуваните стоманени листи за строителството се използват предимно за производството на метални конструкции, огънати кухи и отворени профили, фасадни елементи, врати и т.н.

В транспортното машиностроене и в производството на бяла техника студеновалцуваната стомана се използва предимно за направата на елементи на корпуси, каросерии и носещи елементи на автомобили и машини. Тези листи трябва да притежават добра способност за формоване, а повърхността им трябва да е подходяща за нанасяне на различни видове покрития.

Студеновалцуваните листи се използват за производството на домакински съдове, опаковъчни материали, битови изделия с различно предназначение. Големи потребители на листова стомана са сервизните метални центрове, обслужващи различни отрасли на промишлеността – от строителството до приборостроенето. В тези предприятия, с помощта на високо точни автоматизирани линии, се извършва нарязване, огъване, фрезоване, пробиване (на отверстия) на изделията и детайлите, а изходна заготовка за тези операции са студеновалцуваните стоманени листи.

 

Купете стоманен студеновалцувани продукти от производителя

МЕТИНВЕСТ произвежда студеновалцувани продукти на листи от въглеродна и нисколегирана стомана в съответствие с изискванията на международните стандарти. Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобалната търговска мрежа, разполагаща с 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, както и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин