Поцинкованият прокат представлява стоманени студеновалцувани или горещовалцувани рулони с нанесен по повърхността слой от цинк. Цинковото покритие осигурява защитата на метала на основата срещу атмосферна корозия. Поцинкованата стомана в рулони успешно намира приложение в онези отрасли на промишлеността, където има високи изисквания за устойчивост срещу корозията, трайност, якост, външния вид, като освен това позволява профилиране, щамповане, нанасяне на различни видове покрития.

Най-важните стандарти, използвани в производството на поцинковани рулони са EN 10346 (Европа), ASTM A653/ A653M (САЩ), ДСТУ EN 10346 (Украйна), ГОСТ 14918−80 (Русия, ОНД), ГОСТ Р 52246−04 (Русия). Също така, използва се и нормативната документация на заводите-производители.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Производство на поцинковани рулони

 • При технологията за горещо поцинковане защитния слой се нанася чрез потапяне на стоманената лента във вана с гореща стопилка, съдържаща цинк. Горещопоцинкованите рулони могат да се произвеждат и на линии за непрекъснато поцинковане с пещи за безокислително нагряване (по метода Сендзимир и негови варианти), а също и на линии с технологии за нанасяне на течен или сух флюс (по метода на Кук-Нортман и негови модификации).

В агрегатите за непрекъснато горещо поцинковане с пещи за безокислително нагряване като изходен прокат се използва горещо-валцуван или студено-валцуван нетемпериран (уякчен) стоманен рулон. Процесът на изработка включва процедура по химическо очистване, сушене и темпериране на лентата, за да се постигнат нужните механични свойства, след което рулонът се потапя във вана с течен цинк и следващо регулиране на дебелината на цинковото покритие, и накрая се подлага на принудително охлаждане и довършителна обработка (пасивация, омасляване, изправяне, сушене, навиване).

В случая с използване на машини за нанасяне на течен или сух флюс стоманеният полуфабрикат преди неговото поцинковане вече би следвало да притежава нужния комплекс от механични характеристики – на тези линии липсват темпериращи пещи. В началото лентата се подлага на химично обезмасляване в алкални разтвори и на декапиране с киселини, след което върху нея се нанася равномерен слой флюс от смес от цинков хлорид и амониев хлорид с различни добавки.

След това лентата постъпва в пещ със защитна атмосфера, където се извършва изсушаване на флюса, и се потапя във вана с разтопен цинк. Флюсът напълно премахва от повърхността на метала остатъците от разяждащи вещества и влага, тънкият филм намалява повърхностното напрежение на цинка и осигурява възможно най-доброто мокрене на металната повърхност с цинк.

Технологията за горещо поцинковане е най-универсалната и намира широко приложение в строителството, машиностроенето и т.н. Тя се използва както в големите металургични комбинати, така и от преработващите предприятия и такива за производство на рулони с полимерно или друго покритие.

 • Методът за електролитно (галванично) поцинковане представлява електрохимичен метод за нанасяне на цинковото покритие във вани с кисели или алкални електролити. В основата на тази технология е протичането на окислителни и възстановителни реакции, успоредно с които протича движение на електроните през външната верига, както и движение на йоните на цинка в електролита в посока от анода към катода. Този способ за нанасяне на покритието обикновено се използва за тънки изделия, като при това дебелината на покритието е 5-12 мкм, покритието точно повтаря контурите на самото изделие.

Поради отсъствието на междинни крехки слоеве електролитното цинково покритие е по-пластично в сравнение с това, получавано при горещо поцинковане. Тази продукция най-вече намира приложение в автомобилната индустрия, транспортното машиностроене и др.

Класификация, асортимент и свойства на горещопоцинковани рулони

В различните международни стандарти за технически изисквания към поцинкованата стомана е посочен различен по марки и размер асортимент на тези изделия. Основните признаци, по които са класифицирани поцинкованите рулони са, както следва:

 • Област на приложение на валцуваните изделия с нанесено покритие (профилиране, студена обработка под налягане, изработка на металоконструкции);
 • Химичен състав на материала, съдържащ се в нанасяното покритие (чист цинк или цинково-железни, цинково-алуминиеви, алуминиево-цинкови, цинково-магнезиеви сплави и др.);
 • Дебелина / маса на защитното покритие.

Горещопоцинковани рулони по европейски и украински стандарти

Продукцията по стандарт EN 10346 и неговия украински еквивалент ДСТУ EN 10346 се доставя с покрития от цинк, цинк с желязо, цинково-алуминиева, алуминиево-цинкова или алуминиево-силициева сплав:

 • Цинковото покритие (Z) се постига чрез потапяне на подготвената лента във вана със стопилка, съдържаща не по-малко от 99% цинк. Това е най-широко разпространеното и традиционно антикорозионно покритие за стоманен прокат.
 • Покритието цинк-желязо (ZF) се формира при потапяне на лентата във вана с разтопен цинк (не по-малко от 99%) и следващо темпериране, при което се образува желязно-цинково покритие със съдържание на желязо от 8% до 12%. Покритието се отличава с по-стабилно, в сравнение с традиционното поцинковане, по-добро сцепление (адхезия) с основния метал, което е в резултат на взаимната дифузия между желязото и цинка в повърхностните слоеве, затова и покритието по-малко се поддава на отслояване или отчупване при удари, механични натоварвания и деформации на обработените изделия.
 • Цинково-алуминиево покритие (ZA) – нанася се върху проката при потапянето му във вана, съдържаща цинк и около 5% алуминий, а също и незначително количество мишметал (смеси на метали). Валцуваните изделия с такова покритие притежават по-добра деформируемост и се характеризират с по-добри антикорозионни свойства в сравнение с цинковото покритие.
 • Алуминиево-цинковото покритие (AZ) се формира посредством потапяне на метала във вана със стопилка, съдържаща 55% алуминий, 1,6% силиций (останалото е цинк). Комбинираното въздействие на тези метали осигурява най-добрата защита срещу корозия в сравнение с другите покрития.
 • Алуминиево-силициевото покритие (AS) се получава при потапяне във вана с разтопен метал, съдържащ алуминий и от 8% до 11% силиций. Прокатът с такова покритие е високо-устойчив срещу окисляване при висока температура (до 650 °C), освен това притежава отлична устойчивост срещу химическа корозия.

Поцинкованият листов прокат в рулони по стандарт EN 10346 и ДСТУ EN 10346 се произвежда от следните видове стомана:

 • Ниско въглеродни стомани за студена обработка под налягане (DX51D – DX57D). Тази продукция се класифицира според способността им за студено формоизменение: DX51D – за огъване и профилиране; DX52D – за изтегляне; DX53D – за дълбоко изтегляне; DX54D – специална стомана за дълбоко изтегляне; DX55D – специална стомана за дълбоко изтегляне (само +AS); DX56D – за особено дълбоко изтегляне; DX57D – за свръх-дълбоко изтегляне.
 • Стомани за строителството и конструкционни стомани (S220GD – S550GD). Валцуваните изделия се класифицират според нарастването на минималната им условна граница на провлачането (Rp0.2), която се посочва в маркировката. Основната област на приложение на поцинкования прокат с марки S220GD – S550GD е за изработката на огънати профили (z-, с-, сигма-, п- образен профил и др.) за леки стоманени тънкостенни конструкции (ЛСТК).
 • Стомани с висока граница на провлачането за студена обработка под налягане (HX160YD, HX180YD, HX180BD, HX220YD, HX300LAD и др.). Този прокат се класифицира според нарастването на минималната им условна граница на провлачането (Rp0.2), която се посочва в маркировката. Освен нея, в маркировката се посочват: H – плосък високоякостен прокат за студена обработка под налягане; Х – състоянието на валцуване (г/в или с/в) не се определя; D – предназначен за нанасяне на покритие чрез потопяване в гореща стопилка; B – топлинно уякчена стомана; Y – стомана с повишена способност за щамповане; LA – нисколегирана / микролегирана стомана.
 • Многофазни стомани за студена обработка под налягане (HDT450F, HCT490X, HDT590X, HCT780X, HCT980X, HCT780T, HDT580X и др.). Прокатът се класифицира според нарастването на минималната граница на провлачането (Rm0.2), която се посочва в маркировката. Също така, в маркировката се привеждат: H – плосък високоякостен прокат за студена обработка под налягане; С – студено-валцувани изделия; D – горещо-валцувани изделия; Т (nnn) – минимална граница на якост в МПа. Последният символ е: F – ферито-бейнитна, Х – двуфазна; Т – TRIP, С – сложно-фазова; М – мартензитна.

Продукцията по стандарт EN 10346 се доставя с покрития от цинк, цинк с желязо, цинково-алуминиева, алуминиево-цинкова или алуминиево-силициева сплав. Масата на покритието се представя в грамове на метър квадратен и характеризира масата на защитния слой, нанесен от двете страни на повърхността на лентата. В обозначението на покритието се използва неговия тип (Z, ZF, ZA, AZ, AS) и номиналната маса. За поцинкованата продукция, в зависимост от класа на защитния слой, минималната маса от двете страни по повърхността на изделието може да е от 100 до 600 г/м2 (средната величина по трите точки).

Обозначение на покритието

Минимална обща маса на покритието от двете страни на повърхността, г/м2

Теоретични препоръчителни стойности на дебелината на покритието на единица повърхност при изпитване в 1 точка, мкм

Плътност,

г/см3

По 3-те точки

По 1 точка

Типична стойност

Интервал

Z100

100

85

7

5-12

7,1

Z140

140

120

10

7-15

Z200

200

170

14

10-20

Z225

225

195

16

11-22

Z275

275

235

20

15-27

Z350

350

300

25

19-33

Z450

450

385

32

24-42

Z600

600

510

42

32-55

Поцинкованата стомана по EN 10346 И ДСТУ EN 10346 също така се подрдразделя

 • Според типа качество на повърхността:
  • А – повърхност непосредствено след нанасяне на покритието.
  • В – подобрена повърхност, постигана чрез обработка в дресираща (дообработваща) клетка.
  • С – с най-високо качество на повърхността, което също се постига чрез обработка в дресираща клетка. Върху контролираната повърхност трябва да може да се нанася еднороден слой декоративна боя, а качеството на останалата повърхност не трябва да е по-ниско от тип В.
 • Според вида обработка на повърхността:
  • Химически пасивирана – С
  • Омаслена – О
  • Пасивирана и омаслена – СО
  • Фосфатизирана – Р
  • С нанесено изолационно органично покритие – S
 • Според вида на довършителната обработка на повърхността:
  • Стандартни петна от кристализация (нормален блясък) N се постига, когато поцинкованото покритие се остави да се втвърди по естествен път.
  • Минимум петна от кристализация (минимизиран блясък) M – получава се посредством корекция на състава на цинковата стопилка, чрез специално въздействие върху процеса на втвърдяване и/или с по-нататъшна обработка на повърхността.

Геометричните размери и допустими отклонения за плоските продукти с покритие, получено по метода на горещо потапяне, трябва да отговарят на изискванията на стандарт EN 10143 или неговия украински еквивалент ДСТУ EN 10143.

 

Горещопоцинковани рулони по американски стандарти

Основният стандарт на САЩ за производство на валцувани изделия с метално покритие, получено по метода на горещото потапяне, е стандартът ASTM A653/A653M. Този нормативен документ определя изискванията към листовата стомана в рулони и нарязани ленти с цинково и цинково-желязно покритие.

За производството на поцинкован прокат могат да се използват следните видове стомана:

 • Търговски стомани (CS, типове А, В и С)
 • Формовани стомани (FS, типове А и В)
 • Стомани за дълбоко изтегляне (DDS)
 • Стомани за свръх-дълбоко изтегляне (EDDS)
 • Конструкционни стомани (SS)
 • Високоякостни нисколегирани стомани (HSLAS, типове А и В)
 • Стомани, уякчавани с помощта на твърд разтвор (SHS)
 • Стомани, уякчавани

В зависимост от избрания клас на цинковото покритие (G01-G360 за имперската система за мерни единици или Z001-Z1100 за международната система СИ) минималната маса на защитния материал може да варира от 90 до 1100 г/м2 от двете страни на изделието.

Геометричните размери и допустимите отклонения за продукцията, произведена по стандарт ASTM A653/A653M, трябва да са в съответствие с изискванията на стандарт ASTM A924/A924M.

 

Плоски горещопоцинковани продукти по стандарти на онд (общност на независимите държави)

Плоски горещопоцинковани продукти по стандарти на онд (общност на независимите държави)

Най-важните стандарти, определящи техническите условия за валцувани изделия с цинково покритие на територията на ОНД са ГОСТ 14918 и ГОСТ Р 52246.

ГОСТ 14918 обхваща листовата стомана и студено валцуваните рулони, поцинковани по горещия метод в машини за непрекъснато поцинковане, предназначени за студено профилиране, оцветяване, изработка на щамповани детайли, съдове, амбалаж и други изделия от метал. Този нормативен документ класифицира стоманата по следните признаци:

 • Според предназначението ѝ – за студено щамповане ХШ, за студено профилиране ХП, за оцветяване (дресиране) ПК, с общо предназначение ОН;
 • Според изтеглящата способност – с нормално изтегляне Н, дълбоко изтегляне Г, много дълбоко изтегляне ВГ;
 • В зависимост от равномерността на дебелината на цинковото покритие – с нормална разлика в дебелините НР, с понижена разлика в дебелините УР;
 • Според петната от кристализация – с петна от кристализация КР, без петна от кристализация МТ;
 • В зависимост от класа на дебелината на покритието – повишен клас П (570-855 г/м2 от двете страни); 1 (258-570 г/м2); 2 (142,5-258 г/м2).

Поцинкованата стомана по ГОСТ 14918 се произвежда с дебелина от 0,5 до 2,5 мм, ширина от 710 до 1800 мм. Размерите, граничните отклонения и други изисквания към асортимента трябва да са в съответствие с ГОСТ 19904.

Съгласно изискванията на ГОСТ Р 52246 се произвежда листов прокат с цинково и желязно-цинково покритие от ниско въглеродна стомана, предназначен за производството на изделия по метода на огъване и чрез сглобка на длаб, както и на профилирани, щамповани и заварени метални изделия. Поцинкованият прокат се подразделя по следните признаци:

 • В зависимост от предназначението на марката:
  • 01 – за плоски изделия и за плоски изделия по метода на огъване;
  • 02 – изделия за бита, изделия по метода на огъване и сглобка на длаб;
  • 03 – за щамповани изделия с много дълбоко изтегляне и сложни профили;
  • 04 – за щамповани изделия със сложно изтегляне;
  • 05 – за щамповани изделия с особено сложно изтегляне;
  • 06 – за изделия с много дълбоко изтегляне;
  • 220, 250, 280, 320, 350 – за изработка на профилирани изделия.
 • Според точността на изработка се делят на следните категории:
  • С нормална точност;
  • С повишена точност;
  • С висока точност.
 • От гледна точка характера на ръба (ивицата):
  • Прокат с необрязан ръб НО;
  • Прокат с обрязан ръб О.
 • Според масата на цинковото покритие, делят се на класове 60, 80, 100, 140, 180, 200, 225, 275, 350, 450, 600.
 • В зависимост от петната от кристализация на цинка и довършителната обработка на повърхността, те биват:
  • С нормално петно от кристализация Н;
  • С нормално дресирано петно от кристализация НД;
  • С минимално петно от кристализация М;
  • С минимално дресирано петно от кристализация МД;
  • Желязно-цинково ЖЦ;
 • Според начина на консервация на повърхността:
  • Пасивиран ПС;
  • Омаслен ПР;
  • Пасивиран и омаслен ПП.

Поцинкованата стомана по ГОСТ 52246 се произвежда с дебелина от 0,3 до 4,5 мм, на листове с ширина от 700 до 1800 мм, в рулони с ширина от 500 до 1800 мм. Размерите, граничните отклонения и останалите изисквания към асортимента трябва да са в съответствие с ГОСТ 19903 или ГОСТ 19904.

Приложение на поцинкованата стомана

Поцинкованата листова стомана намира широко приложение в следните отрасли:

 • В строителството – за изработка на конструкционни елементи за ниско-етажно строителство ЛСТК, сандвич-панели, облицовки за топлопроводи и различни термоизолации, за производството на климатични системи, метални керемиди, профилирани листове за настилки, водосточни тръби, облицовки на входни врати, за производството на асансьори, армиращи профили за прозорци ПВХ и пластмасови врати, евро крепежни елементи за гипсокартон и т.н.;
 • В автомобилната индустрия – за изработката на външни и вътрешни детайли на каросерии, ремонт на лицеви детайли на каросерии за обществения транспорт (автобуси, трамваи);
 • В машиностроенето и приборостроенето – за изработката на корпуси на електро- и механично оборудване, битова техника, елементи за отчитащи прибори, опаковащи уреди;
 • За производството на стоки за бита (съдове, тасове, кофи, казанчета, вани и т.н.);
 • За производството на оцветен прокат (с полимерно и други видове покритие) в качеството на заготовка.

 

Купете поцинковани рулони от производителя

Метинвест предлага поцинковани рулони с дебелина 0,4-2,0 мм, ширина до 1250 мм за строителството и машиностроенето. Продукцията се доставя в съответствие с изискванията на основните международни стандарти (EN 10346, ASTM A653/A653M, ГОСТ 14918, ГОСТ Р 52246). Продукцията може да бъде закупена през глобалната търговска мрежа, разполагаща с 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, а също и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин