Чугунът е многокомпонентна желязна сплав, съдържаща въглерод (> 2,14% С) и други елементи. Това е най-използваният ма¬териал за леене на стомана, което се обуславя от балансираното съчетание между технологичните му и експлоатационни характеристики.

Стоманата е вид металургичен продукт, представляващ сплав на желязо с въглерод (от 0,025% до 2,14% С), като в състава си съдържа и при¬меси и легиращи компоненти. Тя е изключително важен конструктивен материал, необходим за машиностроенето, приборостроенето, строителната индустрия и други отрасли.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Производство на чугун и стомана, стоманени плочи, блуми и заготовки

Топенето на чугуна се извършва в доменни пещи. Доменната пещ представлява вертикална структура, състояща се от цилиндрични и конусни секции, облицовани с огнеупорни материали и поставени в стоманен корпус от листи с дебелина до 35 мм. В същността си топенето представлява редуциране на желязото (от рудния състав) с въглероден оксид, водород и твърд въглерод, които се отделят в пещта при изгарянето на горивото.

За да се получи чугун в доменната пещ отгоре се зарежда шихтов материал – железнорудна суровина, кокс и флюси (варовик, печена вар) в предварително зададени пропорции. В долната част на пещта се вдухва въздух, обогатен с кислород, природен газ, пара и др. Протича процес на горене, при което шихтовият материал, загряван от неговите продукти, се придвижва надолу. В резултат на това се образува течна желязна сплав с разтворен в нея въглерод (4,0-4,3%), което всъщност представлява чугунът.

От своя страна, топенето на стомана включва такива етапи, като подготовка на шихтата, самото топене, обработка извън пещта, разливане на форми. В качеството на изходни материали се използват предимно чугун (течен и твърд), стоманени и чугунени отпадъци (скрап), феросплави; преди всичко от чугуна трябва да се премахне излишъка от въглерод, силиций, манган и други примеси, особено сяра и фосфор. Основните методи за производство на стомана са конверторният, електростоманеният и мартеновият.

Днес най-широко използван е конверторният метод за леене на стомана от течен чугун в конвертор с продухване с кислород. Шихтата, освен чугун, съдържа и метални отпадъци и шлакообразуващи материали (вар, флуорит, желязна руда, боксит). На свой ред, електропещите са широко използвани за производството на високолегирани, конструктивни, специални стомани и сплави. Топилните пещи се делят на дъгови и индукционни.

И накрая, мартеновият метод е все по-рядко използван, тъй като е неекологичен и неефективен. Мартеновият топилен процес протича на дъното на огнеустойчивата пещ.

При всички методи на топене след извеждане на стоманата от топилния агрегат, по-нататъшната ѝ обработка до нужния химичен състав и температура се извършва в кофата на пещта. При тази схема процесите на топене и разливане на стоманата са по-икономични и по-ефективни. Съоръженията, в които се извършва загряване и смесване на стоманата, нейното рафиниране и коригиране на химичния ѝ състав, се наричат пещ тип „кофа”.

Изливането на формите е завършителният етап от производството на стоманата, при който се получава твърда първична заготовка за валцуване, която след това се подлага на горещо деформиране. В днешно време основният метод за леене на стомана (около 95% от целия обем на стоманата) е непрекъснатото леене. При останалите 5% металът се излива във форми.

При непрекъснатото леене на машини за непрекъснато леене на заготовки (МНЛЗ) се използват различни видове матрици: с квадратно сечение (блума или заготовка) за сортов (стандартен) и фасонен (специален) прокат; с правоъгълно сечение (плочи (или сляби)) за производството на стоманени листи; кръгла и куха заготовка за тръби; гредова заготовка за производството на широкопоясни греди. След застиването на метала материалът от МНЛЗ може да се подава директно към стана за горещо валцуване.

Излятата във форми стомана подлежи на горещо валцуване на деформиращи станове (Слябинг, Блуминг) за получаване на плочи и заготовки, и чак след това постъпва за изработката на плоски, сортови или тръбни валцувани метални изделия.

Класификация

Основните разновидности на чугуна са:

 • Преработваем (за последващо леене на стомана);
 • Леярски (за отливане на изделия с различно предназначение);
 • Специални видове чугун (например, огледален чугун, феросплавен). Чугунът, също така, се класифицира по такива признаци, като например:
 • Разположение в диаграмата на състоянието на Fe-C спрямо евтектичната точка: подевтектичен, евтектичен, надевтектичен;
 • Състояние и форма на въглерода в структурата на материала: сив, бял, половинчат, избелен, ковък, високоякостен, с вермикулярен графит;
 • Структура на металната основа: перлито-цементитен, перлитен, ферито-перлитен, феритен;
 • Химичен състав: нелегиран, легиран;
 • Експлоатационни свойства: конструктивен чугун и чугун със специални свойства (за художествено (арт) леене, антифрикционен и износоустойчив, огнеустойчив, устойчив срещу корозия, със специални магнитни свойства и др.).

При доставката на чугун за широко потребление се фиксира формата на блоковете, техния размер и маса, химичният им състав.

Стоманата (в това число под формата на плочи (сляби) и други полуфабрикати) съгласно държавните стандарти и промишлената статистика се класифицира по редица признаци, най-важните от които са:

 • Метод на производство: мартенова, кислородно-конверторна, електрическа стомана;
 • Химичен състав: въглеродна нелегирана и легирана;
 • Качество: с обикновено качество, качествена, висококачествена, особено висококачествена;
 • Структура в равновесно състояние: подевтектоидна, евтектоидна, надевтектоидна;
 • Структура след охлаждане на въздух: бейнитна, феритна, перлитна, мартензитна, аустенитна, ледебуритна; може да има смесени класове от ферито-перлитен тип;
 • Основни свойства и области на приложение: с общо предназначение, конструктивни, строителни, инструментални, стомани със специални свойства (неръждаеми, топлоустойчиви, огнеустойчиви, износоустойчиви и т.н.).

При доставката на стоманени плочи (сляби), блуми и заготовки се регламентира техния химичен състав, геометрични параметри, допустими отклонения в размерите, характеристики на качеството на повърхността им, на вътрешната им макро- и микроструктура и др. КУПЕТЕ ЧУГУН И ПЛОЧИ (СЛЯБИ) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Метинвест – е един от най-големите доставчици на чугун и стоманени плочи в света. Този вид полуфабрикати се произвеждат от металургичните предприятия на Групата, разположени в Украйна. Можете да закупите стоманени сляби и чугун на блокове чрез глобалната търговска мрежа, включваща 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка.

 

Купете чугун и плочи (сляби) от производителя

Метинвест – е един от най-големите доставчици на чугун и стоманени плочи в света. Този вид полуфабрикати се произвеждат от металургичните предприятия на Групата, разположени в Украйна. Можете да закупите стоманени сляби и чугун на блокове чрез глобалната търговска мрежа, включваща 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин