Железнорудната суровина (ЖРС) представлява продукт от преработката на желязна руда, който след това се използва в черната металургия. Те са източник на желязо за производството на чугун и феросплави в доменни пещи, а също и за получаване на директно редуцирано желязо (DRI) и горещо брикетирано желязо (HBI). Към основните видове железнорудни суровини спадат концентратът, пелетите и агломератът.

Чугунът е сплав на желязото с въглерод (> 2,14% С), съдържаща също и други елементи. Чугунът притежава отлични качества за леене, което е и причината за широкото му използване за производството на отливки с различно предназначение. Освен това, тази сплав се използва и при леенето на стомана.

Стоманата е многокомпонентна сплав, като основният елемент в нейния състав е желязото. Тя съдържа също и от 0,025% до 2,14% въглерод, при¬меси и легиращи елементи. Произвежданите от стомана полуфабрикати са квадратната заготовка, блуми, сляби и кръгла заготовка, като те служат за производството на сортови, листови и тръбни валцувани изделия по метода на горещото валцуване.

Коксохимичната продукция – това са продуктите, произвеждани в коксо-химичните предприятия. Основният продукт на коксуването (суха дестилация на каменни въглища при висока температура при отсъствие на въздух) е коксът, който се използва като гориво и химичен реагент за възстановяване на желязото при доменния процес. Освен кокс, при преработката на въглища се получават също и ароматни въглеводороди (бензол, фенол), извличат се коксов газ и каменовъглена смола, които впоследствие постъпват в специализираните предприятия за по-нататъшно очистване и преработка.

Продуктите, получавани при тази преработка, са суровият бензол, бензол за синтезиране, амониев сулфат, каменовъглена електродна смола (зифт), нафталин и др.

Полуфабрикатите и железнорудната суровина Метинвест

Производство и приложение на железнорудната суровина, полуфабрикатите и коксохимичната продукция

Железнорудната суровина се произвежда в минно-обогатителните комбинати, където се извършва добив, подготовка и обогатяване на желязната руда. Процесът по преработка на рудата включва раздробяване на материала, повишаване съдържанието на желязо в него чрез очистване от безрудната скала и вредни примеси, отстраняване на влагата, гранулиране и изпичане на доменните буци руда до достигане на нужните размери и здравина, необходими за този вид железорудна суровина.

Чугунът се произвежда в доменни пещи чрез редуциране на желязото от окиси, съдържащи се в железнорудната суровина. За това способстват елементите, които се отделят в процеса на горене на топливото (въглероден окис, водород, твърд въглерод). В резултат на доменното топене се образува течна сплав на желязото с разтворения в него въглерод – чугун, а също и шлака, състояща се от невъзстановилите се окиси, топливна пепел, флюс и др. Чугунът в течно състояние постъпва в: 1) стоманотопилните цехове за производство на стомана; 2) леярните за получаване на отливки; 3) в машините за разливане, където се получават полуфабрикатите от чугун – балванки (метални блокчета).

Топенето на стоманата става по един от трите съществуващи методи – кислородно-конверторен, мартенов или електростоманен. Всеки от тях включва подготовка на материалите, топене на стоманата в топилна машина, извън-пещна обработка и заливане на формите. В качеството на суровина се използват течен и твърд чугун, стоманен и чугунен скрап, феросплави. Крайният продукт на стоманотопилната преработка - полуфабрикатите от стомана – се получава или чрез разливане на машини за непрекъснато леене на заготовки (МНЛЗ), или посредством отливане на блокове и по-нататъшната им обработка на деформиращи валцови станове за горещо валцуване (блуминги и слабинги) до получаване на заготовката. В зависимост от формата, размерите и предназначението им, полуфабрикатите биват:

  • Плочи (сляби) – правоъгълни полуфабрикати с голямо съотношение на страните, предназначени за производство на валцувани листове и рулони;
  • Блуми – полуфабрикати с квадратно (със страна на квадрата над 200 мм) и близко до квадратното сечение, използвани при валцуването на едро-сортови профили;
  • Квадратна заготовка – полупродукт с квадратно сечение, чиято страна е до 200 мм, използван за производството на горещовалцувани средно- и дребносортови профили;
  • Профилна заготовка тип «кучешка кост» - полуфабрикат за производство на греди с широки фланци;
  • Кръгла заготовка – продукт, от който се произвеждат безшевни тръби и оси.

Ароматните въглеводороди, получени при коксуването на въглищата, постъпват в химическите заводи, където се използват като суровина за производството ксиленоли, нафталин (технически и пречистен), фенол, ортокрезол, трикрезол, дикрезол, въглищна солвент-нафта, котелно и пещно гориво и други видове коксохимична продукция. Голяма част от продуктите от преработката на фенол- и нафталин-съдържащи въглеводороди намират приложение в химическата промишленост и медицината.

Каменовъглената смола, улавяна в процеса на производство на кокса, постъпва в специализирани цехове за дестилация на смоли, където от нея чрез пиролиза се произвежда каменовъглен зифт в течно или гранулирано състояние. Този вид продукция се използва за производството на графитни материали, а също и като анодна маса за производството на първичен алуминий.

 

Купете суровини, полуфабрикати, коксохимична продукция от производителя

Метинвест е лидер в доставките на железноруден концентрат, пелети, чугун на блокове и полуфабрикати от стомана. Продукцията се произвеждат в минно-обогатителните и металургичните комбинати на Групата в Украйна. Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобалната търговска мрежа, разполагаща с 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин